GEBRUIK VAN DE WEBSITE en of WEBSHOP

Deze website/webshop wordt gehost door of namens Holland P.A. Service B.v., welke is onderverdeeld in de volgende werkmaatschappijen: Holland P.A. Pro Audio B.v. en of Holland P.A. Flightcase B.v.. Deze zijn geregistreerd in Nederland bij de kamer van koophandel en fabrieken te Amsterdam (waarnaar wordt verwezen met “HPA” of, waar de context dat toestaat, met “ons”, “wij of “onze”).
Onze vestigingsplaats is AMSTERDAM.

Holland P.A. Pro Audio B.v.
KvK registratienummer 62769189
BTW-identificatienummer NL854950217B01
Hier kunt onze Verkoopvoorwaarden downloaden die zijn gedeponeerd onder deze B.v.

Holland P.A. Flightcase B.v.
KvK registratienummer 62768441
BTW-identificatienummer NL854949938B01
Hier kunt onze Verkoopvoorwaarden downloaden die zijn gedeponeerd onder deze B.v.

Alle berichten met betrekking tot deze website dienen te worden gestuurd naar het adres, e-mailadres, faxnummer of telefoonnummer (naar het medium dat het meest relevant is gezien het onderwerp van het bericht) dat vermeld staat op de pagina contact van onze website/webshop.

Indien u, wegens enige andere reden, in verband met deze website/webshop contact met ons dient op te nemen, gelieve u uw schriftelijke berichten aan de Webmaster van onze vestigingsplaats te richten; ook kunt u een e-mail sturen naar info@hollandpa.nl.

U gelieve kennis te nemen van de hieronder vermelde toegangsvoorwaarden van de website/webshop van HPA. De grondslag krachtens welke u gerechtigd bent toegang tot en gebruik van deze website/webshop te krijgen is onderworpen aan deze Toegangsvoorwaarden. Uw toegang tot deze website/webshop geeft aan dat u deze Toegangsvoorwaarden gelezen en begrepen hebt en dat u ermee instemt dat u door deze toegangsvoorwaarden gebonden bent.

BELANGRIJK: U ERKENT EN AANVAARDT DAT DEZE VOORWAARDEN VAN TIJD TOT TIJD ZONDER KENNISGEVING VERANDERD MOGEN WORDEN EN DAT U DOOR DERGELIJKE VERANDERINGEN MET ONMIDDELLIJKE INGANG VAN DIE VERANDERINGEN GEBONDEN BENT, TELKENS WANNEER U ZICH TOEGANG TOT DEZE WEBSITE/WEBSHOP VERSCHAFT. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DEZE PAGINA REGELMATIG TE BEZOEKEN OM DE DAN GELDENDE TOEGANGSVOORWAARDEN TE BEKIJKEN WAARDOOR U GEBONDEN BENT.

JUISTHEID VAN DE INFORMATIE EN BESCHIKBAARHEID VAN DEZE WEBSITE/WEBSHOP

Alle informatie en materiaal op deze website/webshop is uitsluitend samengesteld met als doel algemene informatie over ons bedrijf en onze producten te verstrekken en (voor zover relevant) over de diensten die wij aanbieden. Alle informatie en materiaal dat op deze website/webshop is gepubliceerd wordt te goeder trouw voor het gemak van de klant verstrekt en mag uitsluitend voor informatiedoeleinden worden gebruikt en te allen tijde overeenkomstig deze Toegangsvoorwaarden.

Wij trachten ervoor te zorgen dat de informatie en het materiaal dat op deze website/webshop is gepubliceerd correct en actueel is. Wij verklaren echter niet, (tot het maximum toegestaan door de wet), noch garanderen wij (expliciet of impliciet), dat de informatie of het materiaal dat op deze website/webshop gepubliceerd is, accuraat, limitatief, gecontroleerd of volledig is. In het bijzonder geven wij geen verklaring of garanties af (impliciet of expliciet) met betrekking tot de geschiktheid voor enig bepaald doel van enige van dergelijke informatie of materiaal. De informatie op deze website vertegenwoordigt geen enkele vorm van advies en/of aanbeveling. HPA verplicht zich niet om de informatie en/of het materiaal op deze website te actualiseren of te corrigeren, maar wij behouden ons het recht voor om verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in (inclusief de verwijdering van) de producten en/of programma’s beschreven in deze informatie en enige dergelijke informatie of materiaal op enige tijd, zonder kennisgeving, te verwijderen en/of te verplaatsen.

Hoewel wij ervoor proberen zorg te dragen dat deze website/webshop gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, zijn wij niet aansprakelijk indien, wegens enige reden, deze website/webshop op enige tijd, gedurende enige periode, niet beschikbaar is, of helemaal niet beschikbaar is. Toegang tot deze website/webshop kan zonder kennisgeving tijdelijk of permanent worden opgeschort.

PRODUCTKENMERKEN

De informatie die HPA op deze website/webshop publiceert kan verwijzingen naar producten, programma’s en diensten van HPA bevatten die niet in uw land aangekondigd of beschikbaar zijn. Dergelijke verwijzingen houden niet in dat HPA voornemens is dergelijke producten, programma’s of diensten in uw land aan te kondigen.
Wij raden u aan om in alle gevallen contact met ons op te nemen voor informatie met betrekking tot de producten, programma’s en diensten die voor u beschikbaar zijn.

TOEGANG EN GEBRUIK VAN INFORMATIE

Uw toegang tot deze website/webshop is strikt beperkt tot het bekijken, gebruiken, downloaden en opslaan van de informatie op deze website, uitsluitend voor uw legitieme persoonlijke gebruik, of voor intern gebruik in uw onderneming. Enige toegang tot deze website wegens enig ander doel dan zoals toegestaan door deze toegangsvoorwaarden of enige toegang of poging tot toegang van enige andere onderdelen van het computersysteem van HPA of van andere informatie in het systeem wegens enig doel is strikt verboden en kan aanleiding tot een schadeclaim geven en/of tot gevolg hebben dat er rechtsvervolging tegen u wordt ingesteld.

AANKONDIGING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De informatie en het materiaal op deze website is onderworpen aan auteursrechtelijke en/of andere intellectuele eigendomsrechten (daaronder tevens begrepen, maar niet beperkt tot, merkrechten, bedrijfsgeheimen en octrooien) die ons eigendom zijn of waarvoor aan ons een vergunning is verleend. Alle rechten met betrekking tot dergelijke informatie en materialen zijn gereserveerd voor ons of voor onze derden licentiegevers.

Het is toegestaan naar een locale harddisk te downloaden en/of afzonderlijke delen van deze website/webshop voor persoonlijk gebruik of uitsluitend voor intern gebruik in uw onderneming te printen, onder voorwaarde dat u alle aanduidingen van auteursrecht, alle andere eigendomsrechten of alle andere aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom vervat in het originele materiaal op al het gedownloade materiaal en/of op gemaakte kopieën behoudt. Het downloaden van enige bestanden vindt plaats op eigen risico.

U erkent dat alle eigendomsrechten in en met betrekking tot dergelijk auteursrechtelijk materiaal en/of materialen die andere intellectuele eigendomsrechten aantrekken bij ons berusten en zullen blijven berusten of bij onze derden licentiegevers en dat u geen rechten met betrekking tot dergelijke materialen zult verkrijgen anders dan hierboven vermeld.

De producten, technologie of processen beschreven op deze website/webshop kunnen het onderwerp zijn van andere intellectuele eigendomsrechten voorbehouden aan ons of aan andere derden en u verwerft geen rechten met betrekking tot dergelijke producten, technologie of processen.

Het is niet toegestaan om enige informatie en/of materialen van deze website/webshop (geheel of gedeeltelijk) te reproduceren, wijzigen, decompileren, uit elkaar te nemen of over te zenden of te gebruiken, voor enig commercieel doeleinde, om het even welk, (anders dan nadrukkelijk hierboven aangegeven), zonder onze nadrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming.

HYPERTEKSTKOPPELINGEN

Deze website/webshop mag worden gelinkt (gekoppeld) met of vanaf andere websites die niet door HPA worden onderhouden en die daar onafhankelijk van zijn. Links (koppelingen) op deze website/webshop zijn alleen voor het gemak en voor informatiedoeleinden opgenomen. HPA is niet aansprakelijk voor en heeft geen controle over de inhoud van dergelijke websites/webshops en geeft geen garanties of verklaringen, om het even welke (impliciet of expliciet), over enige andere website/webshop die aan deze website/webshop is gelinkt. De aanwezigheid van enige link naar of op een dergelijke website/webshop houdt niet in dat HPA dergelijke websites/webshops, hun aanbieders, producten en/of diensten goedkeurt, propageert of aanbeveelt. Hypertekstkoppelingen of andere manieren van verwijzen naar deze website/webshop op enige andere website of document zijn zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan. Door benadering van deze website/webshop erkent en aanvaardt u dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om voorzorgsmaatregelen te treffen, om te bewerkstelligen dat informatie en/of materialen op deze website/webshop, om het even welke, waarnaar via deze website/webshop of vanwaar naar deze website/webshop wordt gelinkt, en die u voor uw eigen gebruikt selecteert, virusvrij is, daaronder tevens begrepen vrij van zogenaamde “worm-” en “Paard van Troje-” virussen en andere programma’s van destructieve aard.

HET AANBIEDEN VAN INFORMATIE AAN HPA

HPA wil geen vertrouwelijke of auteursrechtelijk beschermde informatie van u via deze website/webshop ontvangen. Door HPA enig materiaal, opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen of enige andere informatie via deze website/webshop te sturen (daaronder tevens begrepen, zonder beperking, door op enigerlei andere wijze die op deze website/webshop wordt getoond contact met ons op te nemen), geeft u HPA onbeperkt, niet-exclusief en onherroepelijk toestemming, vrij van royalties, om die materialen te gebruiken, reproduceren, tonen, uit te voeren, wijzigen, verzenden en distribueren (zoals beschreven); tevens stemt u er mee in dat het HPA vrij staat enige ideeën, concepten, know-how of technieken te gebruiken die u, om welke reden dan ook, aan ons toestuurt. Echter, tenzij wij uw toestemming vragen of in gevallen waarin we u van te voren mededelen dat materialen of informatie die door u is aangeboden op een specifiek gedeelte van de website/webshop met uw naam erop zal worden gepubliceerd, of anderszins gebruikt, of behoudens in gevallen waarin dat van ons bij de wet vereist is, zullen wij uw naam niet noemen, of anderszins vermelden dat u materiaal of informatie aan ons hebt aangeboden.

VERKOOPVOORWAARDEN

De VERKOOPVOORWAARDEN bevatten de voorwaarden en bepalingen waaronder wij overeenkomen goederen en/of diensten op deze website aan u te verkopen. In gevallen waarin wij (een) contract(en) met u aangaan voor de verkoop van dergelijke goederen en/of diensten aan u, zullen (in geval van enige tegenstrijdigheid tussen deze Toegangsvoorwaarden en de Verkoopvoorwaarden) de verkoopvoorwaarden voorrang krijgen.

VERKLARING WERKGEBIED

De informatie en materialen op deze website worden niet verstrekt aan, en mogen niet worden gebruikt door, enige persoon of lichaam in enig rechtspraakgebied waar de verstrekking of het gebruik ervan strijdig met het toepasselijk recht, regels of bepalingen van enige overheidsinstantie of zelfregulerende organisatie zou zijn, waar wij niet gerechtigd zijn dergelijke informatie te verstrekken.

Het moet voor u toereikend zijn dat u wettige toegang tot deze website verkrijgt en er gebruik van mag maken, de pagina’s ervan mag lezen en/of naar aanleiding van de informatie en materialen op de pagina’s mag handelen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor onrechtmatige toegang of voor uw handelswijze in verband met deze zaken. Ter vermijding van twijfel erkent u dat deze website is ontworpen en beschikbaar wordt gesteld uitsluitend voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk.

AANSPRAKELIJKHEID

WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK, HETZIJ IN CONTRACT, TORT (INCLUSIEF NALATIGHEID), NIET-NAKOMING VAN WETTELIJKE VERPLICHTING, BEPERKING OF ANDERSZINS MET BETREKKING TOT ENIGE VORDERINGEN OF ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN, GEANTICIPEERDE BESPARINGEN, GOODWILL, GEGEVENS, OF ZAKELIJKE KANSEN) VAN ENIGERLEI AARD EN VOORTVLOEIEND, HETZIJ DIRECT OF INDIRECT, UIT HET GEBRUIK VAN OF AANSPRAAK OP DE INFORMATIE EN MATERIALEN OP, OF BESCHIKBAAR GESTELD VIA, DEZE WEBSITE OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND, OP WELKE WIJZE DAN OOK, OF WIJ, AL DAN NIET, OVER DE WAARSCHIJNLIJKHEID VAN EEN DERGELIJK VERLIES ZIJN GEÏNFORMEERD. TER VERMIJDING VAN TWIJFEL, NIETS IN DEZE TOEGANGSVOORWAARDEN SLUIT ONZE AANSPRAKELIJKHEID UIT, OF BEPERKT DIE, VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR ONZE NALATIGHEID (INCLUSIEF ONZE MEDEWERKERS, ONDERAANNEMERS OF AGENTEN); FRAUDE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, FRAUDULEUZE VOORSTELLING VAN ZAKEN); OF, VOOR ENIGE ANDERE ZAAK WAARVOOR HET IN STRIJD MET DE WET ZOU ZIJN VOOR ONS OM ONZE AANSPRAKELIJKHEID TE BEPERKEN OF UIT TE SLUITEN (OF POGINGEN OM DAT TE DOEN).

RECHT EN RECHTSPRAAKGEBIED

Enig gebruik van deze website zal te allen tijde zijn onderworpen aan Nederlands recht; in het geval van enig geschil zullen de desbetreffende partijen zich onherroepelijk aan de niet-exclusieve rechtsbevoegdheid van de Nederlandse rechtbank onderwerpen.